Waar wij voor staan


Kernwaarden openbaar onderwijs
Arcade
School
 

 

School


1.2 Kernwaarden en missie school (schoolspecifiek)
 
 
Missie Wilhelminaschool: 
De Wilhelminaschool is een geweldige school waar ouders, kinderen en teamleden met plezier samenwerken om kinderen te laten stralen en een top-ontwikkeling te bieden. 
 
Inleiding: 
De Wilhelminaschool gaat zich profileren als school met een Expertisecentrum Nederlands als Tweede Taal en Taalontwikkeling. Hierbij blijft de Wilhelminaschool een school, het school-zijn blijft de corebusiness. De doelen die nagestreefd worden zijn: 
Het bieden van professionele hulp aan taalzwakke en NT2-leerlingen, ook leerlingen van andere scholen in Coevorden.  
Het betrekken van de ouders. De Wilhelminaschool is voorstander van de relatie-driehoek ouder-kind-school. Dit uitgangspunt zal steeds terug te vinden zijn in allerlei activiteiten. 
 
Visie op het leren: 
Het leren van het kind vindt niet alleen plaats op school, maar ook thuis bij ouders/opvoeders. Wij investeren ook in de ontwikkeling van ouders ten behoeve van het leren van het kind. 
Ter ondersteuning van de ouders van onze leerlingen bieden wij wekelijks deze ouders een lesprogramma aan.  
Er vindt in ons onderwijs een ontmoeting plaats tussen kinderen van verschillende afkomst. 
Wij bieden kleine klassen met intensieve ondersteuning door onderwijsassistenten en experts.  
Wij hebben hoge verwachtingen van ieder kind en stimuleren hen om te presteren op eigen kunnen en daarboven.  
Iedere leerling werkt met een portfolio, hierin verzamelen de kinderen hun eigen leerervaringen en vertellen aan leerlingen, ouders en leerkrachten hun eigen verhaal hierbij. Door het werken met een portfolio wordt de leerling eigenaar van zijn eigen leerproces en krijgt zelf verantwoordelijkheid hierover.  
Wij bieden in alle groepen op dezelfde tijd de basisvakken aan (rekenen, taal en lezen), dit biedt structuur en rust voor de leerling en leerkracht.  
We spelen in op de individuele behoeften en talenten van ieder kind. Daarom werken wij ook groepsdoorbrekend, zodat ieder kind op eigen niveau kan werken.  
We werken in alle groepen gericht aan de vaardigheden die de kinderen nodig hebben in de maatschappij, zoals verantwoordelijkheid voor eigen gedrag en leren, samenwerken, overleggen, kennis delen, doorzetten, concentreren en reflecteren.  
We hebben een open houding naar leerlingen en ouders.  
Rijke woordenschat is de basis voor taalontwikkeling. Dit vormt een rode draad door ons onderwijsprogramma. 
Het kind leert door (positieve) ervaringen op te doen.  
 
Pedagogisch klimaat: 
Wij werken vanuit een positieve benadering, waarbij het kind centraal staat. 
Wij hanteren schoolbrede regels en afspraken en zorgen ervoor dat deze nageleefd worden door kinderen, ouders en collega’s.
Wij werken preventief aan een positief, sociaal pedagogisch klimaat om pesten te voorkomen.
Er is respect voor verschillen tussen kinderen. Er is aandacht voor tolerantie en solidariteit.  
De school is een veilige haven. Het kind wordt gezien, we stimuleren eigenwaarde, we gaan respectvol met elkaar om, we leren samen te werken.  
Wij zijn ons bewust van het feit dat kinderen  en ouders op onze school trauma’s kunnen hebben. Wij streven daarom naar traumasensitief onderwijs.
We zijn een kindertalentenfluisteraarschool. We voeren talentgesprekken met ieder kind, waardoor het kind ontdekt wat eigen talenten zijn, wat je goed kunt en waar ze blij van worden. We geven de kinderen de mogelijkheid om te werken met hun talenten. Dit vergroot het zelfvertrouwen en biedt het kind succeservaringen.  
Naast onze eigen interne zorgspecialisten(IB, orthopedagoog etc.) bieden ook maatschappelijk werk, jeugdverpleging en logopedie ondersteuning op onze locatie aan.
 
Kernwaarden: 
Zelfvertrouwen 
Ieder kind wordt gezien 
Talent 
Toegewijd en betrokken 
Ambitieus 
Voelbare rust