Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Burgerschap


Arcade


Burgerschapsonderwijs is op alle scholen van Arcade onderdeel van het curriculum. Wij vinden het belangrijk dat we in ons onderwijs aandacht besteden aan de voorbereiding van onze leerlingen op de samenleving. Dit houdt in dat we onze leerlingen sociale vaardigheden en omgangsregels leren, maar ook vaardigheden over de maatschappelijke dimensie, zoals diversiteit en democratie.  
In Nederland leven veel verschillende groepen mensen naast en met elkaar. Er zijn verschillen in levensstijl, religie, afkomst, regio, voetbalclub enzovoort. Actief burgerschap betekent de bereidheid en het vermogen om een actieve bijdrage te leveren aan onze samenleving. Aspecten van burgerschap kunnen aan bod komen in een vak of leergebied dat inhoudelijk aansluit bij deze thematiek. Ook kunnen schoolbreed onderwerpen worden uitgewerkt, waarbij in alle groepen aandacht voor het thema is.  
 

Onze school


De begrippen actief burgerschap en sociale integratie kunnen we als volgt uitleggen:
De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van de gemeenschap
en daar een actieve bijdrage aan te leveren.
De visie van onze scholengroep geeft aan dat de scholen actief burgerschapsvorming belangrijk vinden. Kinderen groeien niet alleen in de wereld op, maar zijn in de maatschappij samen met andere kinderen. Op onze scholen vinden we het belangrijk dat de kinderen een positieve bijdrage kunnen leveren in de samenleving.

Wij zien het als een taak van de school om kinderen op te voeden tot evenwichtige, fatsoenlijke, democratische, participerende en coöperatieve burgers van de Nederlandse samenleving. Zij moeten goed met anderen om kunnen gaan en deel kunnen nemen aan de samenleving.  Als school willen we kinderen regels, waarden, normen en samenwerking bijbrengen. Als de kinderen van onze scholen doorstromen naar het voortgezet onderwijs, willen we kinderen afleveren die stevig in de wereld staan met een goed gevoel van eigenwaarde, respectvol en eerlijk met elkaar omgaan en op die manier een steentje bij kunnen dragen aan onze maatschappij. We willen dat de kinderen begrijpen hoe de Nederlandse rechtsstaat werkt en wat er van hen verwacht wordt om in zo’n rechtsstaat goed te kunnen functioneren. Onze scholen vinden het belangrijk dat de leerlingen kennis hebben van diverse religies en culturen en vanuit daar naar problemen en oplossingen kunnen kijken vanuit verschillende perspectieven. Op onze scholen leren zij op een verdraagzame manier met elkaar om te gaan. De school functioneert hierbij als een veilige oefenplaats voor kinderen. Burgerschapsvorming is niet een apart vak, maar zit verweven in ons hele onderwijsaanbod.
De Wilhelminaschool
Op de Wilhelminaschool zitten kinderen die uit verschillende culturen komen. Tijdens de lessen in de klas worden de culturen besproken en vergeleken met elkaar. Niet alleen in de klas, maar ook tijdens de lessen met de ouders in de Ouderkamer is er veel aandacht voor gewoontes in verschillende culturen.
Lessen vanuit het schoolpreventieplan, deze lessen worden aangeboden door Maatschappelijk werk Coevorden, over maatschappelijke thema’s zoals alcohol, drugs en roken; discriminatie; en gezond leven komen aan de orde.
Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) en Godsdienstig Vormings Onderwijs (GVO)
Volgen van leerlingen op sociaal emotioneel gebied
Naschoolse activiteiten in de Brede School SOM, zoals kooklessen; judo lessen; schilderen.